12

สิ่งที่ตนรักก็ยึดติดไม่อยากให้เปลี่ยนแปลง

12

สิ่งที่ตนรักยินดีพอใจ ก็ไม่อยากไม่สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตนไม่ปรารถนา แต่โดยธรรมชาติของวัตถุย่อมเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัย หากการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ผู้ครอบครองเสียผลประโยชน์ ก็จะมีความทุกข์ใจ

สิ่งที่ตนรักยินดีพอใจ ย่อมไม่อยากให้ชำรุดทรุดโทรม หรือต้องสูญเสีย ครั้นวัตถุนั้นชำรุดทรุดโทรม หรือพลัดพรากจากไปก็จะมีความทุกข์ใจ เพราะไม่ยอมรับความเป็นจริงตามกฏธรรมชาติ

เห็นว่าชีวิตนี้ (ร่างกาย, จิตใจ) เป็นตัวตน และเมื่อครอบครองสิ่งใด ก็เห็นสิ่งนั้นเป็นของ ๆ ตน นอกจากนี้ยังต้องการที่จะบังคับสิ่งต่าง ๆ ที่ตนสัมผัสสัมพันธ์อยู่ให้เป็นไปตามที่ตนปรารถนา ครั้นไม่ได้ดังใจก็จะมีความทุกข์ใจ

จงเรียนรู้ธรรมชาติของวัตถุว่าเป็นเช่นนี้แล……

(Visited 19 times, 1 visits today)

Comments

comments