สมณะพึ่งเป็นสมณะที่ดี

สมโณ อสฺส สุสสมโณ
สมณะพึงเป็นสมณะที่ดี

สมณะพึ่งเป็นสมณะที่ดี

สมณะคือ บุคคลผู้ยอมละความสุขทางโลกแล้วจึงได้เข้ามาบวชในพระศาสนานี้ก็พึงตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ให้สมกับสมณะที่ดี คือ ต้องเป็นผู้สำรวม งดเว้นจากการทำบาปทั้งปวงโดยตั้งอยู่ในโอวาทปาฏิโมกข์ ๓ อย่างคือ
๑ ไม่ทำบาปทั้งปวง
๒ หมั่นทำกุศลให้ถึงพร้อม
๓ หมั่นทำจิตของตนให้หมดจด
เมื่อปฏิบัติได้ดั่งนี้ ได้ชื่อว่า สมณะที่ดี

(Visited 151 times, 1 visits today)

Comments

comments

Copyright © 2018 Tourwatthai. All rights reserved.