คนไม่ใช่น้อย

คำสอนของสมเด็จพระสังฆราช

กระจาบน้อยพร่ำคำสอน…..

คำสอนของสมเด็จพระสงฆ์ราชเจ้า…

คนไม่ใช่น้อย

มี…
คนไม่ใช่น้อย
ที่เรียนรู้มากมาย
อะไรดี อะไรชั่ว รู้ทั้งนั้น
แต่ไม่ทำดี หรือทำก็ทำสิ่งไม่ดี
เรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้
ก็เพราะขาดความเคารพในธรรมที่รู้
คือ ไม่ปฏิบัติให้สมควรแก่ความรู้…นั่นเอง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็นพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

(Visited 9 times, 1 visits today)

Comments

comments